Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van en met de besloten vennootschap Human Capital Recruitment b.v. gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam (hierna te noemen Human Capital Recruitment) met betrekking tot de verrichting van overeengekomen diensten.
 2. Van de onderhavige voorwaarden kan alleen bij nadere schriftelijke overeenkomst afgeweken worden waarbij een en ander uitdrukkelijk door Human Capital Recruitment moet worden bevestigd.

Artikel 2. Begrippen

 1. ‘Human Capital Recruitment’: een organisatie die (met haar dienstverlening) optreedt als arbeidsmarkt intermediair en deskundige ten aanzien van strategische vraagstukken al dan niet gerelateerd aan Human Resource Management.
 2. ‘opdrachtgever’: ieder natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Human Capital Recruitment.
 3. Onder werkzaamheden wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking of aanneming van werk verrichten van diensten en/of het geven van adviezen bij vraagstukken op het gebied van personeel & organisatie, een en ander in de meest ruime zin van het woord en zoals beschreven in de opdrachtbevestiging.

Artikel 3. Het tot stand komen van overeenkomsten met cliënten en betaling

 1. Alle offertes en prijsaanbiedingen van Human Capital Recruitment zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk in een schriftelijk offerte van het vooraanstaande is c.q. wordt afgeweken
 2. Aan alle door Human Capital Recruitment te leveren dienstverlening ligt een schriftelijke overeenkomst ten grondslag. Een overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen indien opdrachtgevers in praktische zin invulling geven aan het voorstel, zoals dat in artikel 3, sub a, is gedaan. In al die gevallen zullen opdrachtgevers het honorarium verschuldigd zijn, zoals in de eerder genoemde overeenkomst is aangegeven.
 3. Indien door opdrachtgevers en Human Capital Recruitment afspraken gemaakt worden voor het leveren van eventuele aanvullende diensten worden de tarieven en de hoogte van fee gehanteerd, zoals in de oorspronkelijke overeenkomst zijn overeengekomen. Eventuele wijzigingen hierop kunnen alleen schriftelijk overeengekomen worden.
 4. Indien op basis van de dienstverlening van Human Capital Recruitment een dienstverband wordt aangegaan tussen twee opdrachtgevers binnen zes maanden na indiensttreding verbroken wordt, dan zal Human Capital Recruitment nieuwe kandidaten werven en selecteren zonder daarvoor opnieuw een honorarium te berekenen. Slechts eventuele advertentiekosten zullen aan cliënt berekend worden.
 5. Het honorarium is eveneens verschuldigd indien een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan tussen opdrachtgevers die eerder door Human Capital Recruitment schriftelijk of mondeling aan elkaar geïntroduceerd zijn.
 6. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De betalingstermijn van de declaraties bedraagt 30 dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal cliënt zonder nadere aanmaning in gebreke zijn en deswege een contractuele vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd zijn. Tevens kan Human Capital Recruitment aanspraak maken op de door haar gemaakte (buitengerechtelijke) incassokosten tot een maximum van 15%.
 7. Indien een opdrachtgever de opdracht intrekt zonder dat Human Capital Recruitment verwijtbaar haar verplichtingen niet is nagekomen, dan zal cliënt de reeds in rekening gebrachte rekeningen verschuldigd zijn.
  De uit deze overeenkomst voortkomende betalingsverplichtingen zijn niet vatbaar voor compensatie.
 8. Reclames tegen facturen moeten binnen tien dagen na factuurdatum schriftelijk bij Human Capital Recruitment te zijn ingediend.
 9. Eventuele reclames schorten betalingsverplichtingen van opdrachtgevers niet op.

Artikel 4. Aansprakelijkheid, eigendom en gedragscode

 1. Alle bescheiden (profielen en dergelijke) blijven eigendom van Human Capital Recruitment en mogen alleen in overleg tussen opdrachtgever en Human Capital Recruitment aan derden ter hand gesteld worden.
 2. Human Capital Recruitment conformeert zich aan de gedragscodes van de Organisatie Adviesbureaus Werving & selectie (OAWS).
 3. Human Capital Recruitment verleent haar diensten naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap; Human Capital Recruitment gaat er daarbij van uit dat de inlichtingen die door opdrachtgevers verstrekt worden of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn. Opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor gemaakte of te maken keuzen. Human Capital Recruitment sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten - daaronder begrepen gevolgschade - van opdrachtgevers die mede als gevolg van haar dienstverlening zou kunnen optreden.

Artikel 5. Geschillen

 1. Partijen verplichten zich hun eventuele geschillen voor te leggen aan de bevoegde Rechter in het Arrondissement Rotterdam.

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Akkoord